2014-06-09

Dreptul public al românilor (1867), Simion Bărnuțiu

Secolul XIX se caracterizează printr-un asalt de idei liberale, idei naţionaliste, care întorc privirile în timpul pictat istoric, trezind conştiinţa de neam, raţiunea puternic consfiinţită în spiritul unei naţiuni dornice de a savura gustul libertăţii şi al păcii.
„Dreptul public al românilor” este una din lucrările epocii cu un răsunet de valoare, un cumul de idei care tind să pătrundă în conştiinţa de neam a românilor.
Publicată în 1867 la editura Tiparului Tribunei Româneşti din Iaşi, lucrarea constituie o adunare a materialului predat, de către Simion Barnuţiu, studenţilor care au comasat „conspectul” lor într-o lucrare unică. 
Cartea conţine o prefaţă în care este explicată preferinţa publicării materialului, precum că acesta ar fi o lucrare originală, fructul cel mai bun al muncii sale de-o viaţă, dar şi din motiv că experienţa şi cunoştinţele sale în domeniul politic ar fi de folos „barbatiloru chiamati de a conduce națiea română la portulu mantuirii”, la organizarea, consolidarea şi regenerarea statului Român. Astfel, studenţii înţeleptului filosof au adunat toate materialele şi manuscrisele acestuia, considerând că ar fi o pierdere însemnată nepublicarea acestora. 
Existau două versiuni ale „Dreptului public” editate în 1860 şi 1863. Autorul, însă a combinat aceste două exemplare, editându-le în unul complet, care apare în 1867. 
Pe prima pagină atestăm nişte însemnări ale unui oarecare Toma Riconti, student al facultăţii de drept (facultatea de jurnalism), Iaşi, 1913, fapt care-l constatăm că ar fi o donaţie a acestuia. 
Cele două părţi intitulate „Dreptul public” şi „Dreptul fetiale sau dreptul belului şi al păcii” interceptează legătura dintre dreptul roman şi dreptul român, acesta nu se împrumută de la alte popoare, ci se creează precum limba şi originea. Legile nu sunt alese arbitrar „inventum ac munus Dei”, sunt alese într-un sistem, recunoscute de toţi. 
În a doua parte este anexat discursul autorului comunicat la Blaj, la 2 mai 1848, în care face o dezvăluire istorică despre relaţiile politice ale românilor de peste Carpaţi, în care argumentează faptul că românii trebuie să-şi restaureze Comitetul, Senatul în care să-şi aleagă „diriguitorii si judecatorii loru despartiti de ai Sasiloru si Unguriloru”, doar atunci națiunea românească va fi liberă şi independentă. Acest discurs a fost un „comentariu la nedependentiʹa natiunii române, proclamata pre Campulu Libertatii si sustienuta si aperata pre campulu sangelui în Ardelu si in Temisianʹa la 1848 si 1849”.
Făcând o descriere amplă a dreptului roman, formele lui de constituire, administrare şi funcţionare, S. Bărnuţiu se retrage în spaţiul dacic. Vorbind despre „Fontanele dreptului românilor” susţinea că „dreptul român din Dacia lui Traian, după plecarea lui Aurelianus a fost timp îndelungat doar consvetudinariu ca în Roma antică”. Acesta, dreptul, îşi are rădăcinile din conştiinţa morală şi religioasă, fiind ca o tradiţie transmisă prin ereditate naţională, iar legile scrise se năşteau în scopuri egoiste, contra comunităţii. Aici îl citează pe N. Bălcescu: „Românii de la întemeierea ambeloru principate n-au avutu legi scrise. Usulu pamentului au tienutu îndelungu locu si de constitutiune politica si de condica civile si criminale”.
Cert este faptul că după ce şi-au restabilit echilibrul politic, au scăpat de barbari, românii au început să-şi scrie legile. Aşa a făcut Alexandru cel Bun, sec. XV, condicile căruia n-au fost găsite; V. Lupu a tipărit „Cartea românească de invetiaturʹa pravileloru” în 1646. În Moldova atestăm Condica civilă din 1817 a lui Sc. Callimache, în limba greacă; „Condicʹa civile séu politicesca a principatului Moldovei” tipărită la Iaşi 1833, editată în limba naţională.
Împărţită în capitole şi paragrafe, S. Barnuţiu vorbeşte despre „Dreptul naţiunii române” precum că naţiunea română are toate drepturile ce se cuvin persoanelor juridice: dreptul de a trăi ca naţiune; dreptul de a se constitui ca naţiune; dreptul de a se apăra ca naţiune; dreptul comerţului cu alte naţiuni; dreptul exclusiv la teritoriul său naţional.
Foarte bine abordează problema originii poporului român, vorbind despre drepturile naturale: dreptul personalităţii; dreptul neviolabilităţii personale(dreptul vieţii şi a morţii); dreptul la teritoriu, proprietate privată; dreptul la emigraţie; dreptul de a cugeta, de a vorbi, de a scrie, de a-şi manifesta liber gândurile, dar fără de a-i afecta pe alţii; dreptul de a forma societăţi, reuniuni pentru progresul ştiinţei; dreptul de a-şi câştiga şi de a avea proprietate; dreptul de a-şi întemeia o familie. 
În partea a doua „Dreptulu Fetiale séu dreptulu Belului si alu Pacii” include principalele drepturi şi obligaţiuni ale gintei române faţă de celelalte ginţi, şi invers pe timp de război şi pace. Autorul argumentează utilitatea acestui studiu spunând că acesta poate deschide porţile cunoaşterii adevărului, a drepturilor cetăţeanului, extinderea teritoriului şi dreptul asupra acestuia, cum să se poarte deputatul român în adunarea naţională, cum trebuie să încheie tratate de negoţ, de pace, alianţe.
În alt compartiment intitulat „Anesu” vorbeşte despre Istoria dreptului român, categorisindu-l în 12 perioade pe care le descrie minuţios din punct de vedere politic, administrativ, social.
      Cartea se află în colecția de Carte Românească, Sectorul Carte Rară și Veche al BȘC ''A. Lupan'' a AȘM.                           


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu