2013-09-18

SECTORUL CARTE RARĂ ŞI VECHE AL BIBLIOTECII ŞTIINŢIFICE CENTRALE „ANDREI LUPAN” A AŞM

Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei are o colecţie de carte rară de-a dreptul fabuloasă. Mii de volume aşteaptă cititorii pentru a dezvălui înţelepciunea veacurilor apuse.
Sectorul carte Rară şi Veche al bibliotecii deţine un bogat patrimoniu de valori bibliofile, costituit dintr-o valoroasă colecţie de carte românească veche, carte cu caracter religios, carte străină apărută în cele mai importante tipografii europene, manuscrise, periodice

Cartea veche şi rară a fost prezentă în fondurile Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a AŞM chiar de la constituirea acesteia. Într-un document, elaborat imediat după cel de-al doilea război mondial de către directorul Instututului Moldovenesc de Cercetări Ştiinţifice  V. Senkevici  se specifica că printre cele 1200000 de cărţi din fondurile bibliotecii instituţiei se aflau şi ediţii de unicat din secolele XVI-XVIII”. Însă ca un loc aparte, direcţionat tipăriturilor inedite a fost înfiinţat abia în 1977 şi se numeşte Sectorul Carte Rară şi Veche.
Evoluţia fondului a cunoscut mai multe etape, care i-au marcat fundamentarea şi l-au definit ca pe un sector aflat prioritar pentru păstrarea şi conservarea documentelor vechi şi rare. Atunci a început depistarea şi colectarea ediţiilor rare şi vechi din fondul bibliotecii. Au fost consultate cataloagele alfabetice şi selectate cele mai preţioase ediţii existente la acea dată. Au fost alese unicatele, cartea cu tiraj limitat, cartea românească veche, cartea străină veche, ediţiile princeps, cărţile originale din punct de vedere tipografic, cărţile cu autografe etc.
Completarea colecţiilor a început din donaţiile persoanelor cointeresate în dezvoltarea culturii. Pe parcusul anilor au fost studiate fondurile anticariatelor din centrele ştiinţifice de la Moscova, Kiev, Odessa, de unde au fost cumpărate cărţi referitoare la Moldovica.  Nu se cunosc toate mijloacele prin care au ajuns pe rafturile noastre unele din preţioasele tipărituri. Pentru cele cu caracter religios, de exemplu, drumul poate fi restituit din însemnările şi comentariile lăsate pe filele îngreunate de vreme a cărţilor. O parte din exemplarele inedite vechi şi rare au dispărut în perioada războiului.
Fiind constituit sectorul specializat, cărţile au fost prelucrate, sistematizate şi catalogate, organizându-se un fişier al  fondului ce se alfă în sector.
La etapa actuală, biblioteca dispune de un bogat fond de carte rară şi veche, aproximativ 7500 de volume. Colecţiile poartă un caracter enciclopedic: cărţi şi periodice din domeniul istoriei, al literaturii, culturii, filosofiei, sociologiei, esteticii, politicii, economiei, fizicii, chimiei, agriculturii. Dintre valorile bibliofile aflate în sector un interes deosebit prezintă: Doglioni, N. L’Ungheria Spiegata da Gio  (Venice, 1595), Carte românească de învăţătură (Iaşi, 1643), Îndreptarea Legii (Târgovişte, 1652), Dimitrie Cantemir, Geschichte des Osmanischen Reichs nach seinem Anwachse und Abhenmen (Hamburg, 1745), De obşte gheografie în traducerea lui Amfilohie Hotiniul (Iaşi, 1795), Mihail Kogălniceanu, Letopiseţele Ţării Moldovei. Tom. 1-3. (Iaşi, 1846-1852), Liturghier (Chişinău,1815) ş.a.

Obiectivele de bază ale sectorului:
1.  Completarea, constituirea, conservarea şi studierea, cărţilor din fondul de Carte rară şi veche;
2.   Organizarea expoziţiilor pe diverse tematici;
3. Înscrierea şi servirea operativă a utilizatorului prin împrumutul publicaţiilor în sala de lectură.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu